Proběhlé přednášky pro středoškoláky

Vyhledat předášku podle tagu

Přednášky ZS 2016

13. října: Newtonovy srážky

V základním popisu klasické mechaniky hmotných bodů si ukážeme, jak efektivně popisovat srážky dvou a více částic. Ukážeme si, jak se srážkami souvisí tzv. účinný průřez a shrneme si typy úloh, v nichž se běžně používá. V přednášce se zmíníme, jak takový průřez využít např. v mnohočásticových systémech. Náry


27. říjen: Zákony zachovaní

V této přednášce se budeme zabývat použitím různých zákonů zachování. Jak zachování hybnosti, momentu hybnosti a energie souvisí s Keplerovými zákony, dále jak souvisí zachování náboje s Kirchhoffovými zákony a jaká je souvislost s tekoucí vodou. Jak se dá poznat, zdali nějaký zákon zachování v dané situaci platí nebo neplatí. V závěru si možná ukážeme, jaké je matematické pozadí zákonů zachování. Lukáš Ledvina


10. listopad: Mechanické oscilátory

V úvodu přednášky si vysvětlíme, jak vypadá pohyb harmonického oscilátoru a jaké rovnice tento pohyb popisují. Představíme si několik jednoduchých i složitějších oscilujícich mechanických soustav, které popíšeme pomocí sil, ale i pomocí energií. Ukážeme si tak dva různé přístupy, kterými umíme vyřešit téměř každý oscilující systém. Patrik Švančara


24. listopad: Obyčejné diferenciální rovnice

Na přednášce se podíváme na některé jednoduché jevy popsané diferenciálními rovnicemi (např. kmity lineárního harmonického oscilátoru, pokles hustoty a tlaku atmosféry se vzrůstající nadmořskou výškou...) - ukážeme si, jak diferenciální rovnice sestavit a základní metody jejich řešení. Nakonec si ukážeme, co dělat, když jsme schopni rovnici sestavit, ale nedokážeme ji vyřešit - tedy numerické řešení. Názorně si ukážeme, jak můžeme rovnice vyřešit třeba v Excelu, nebo nějakém programovacím jazyku. Tomáš Bárta


8. prosince: Nebeská mechanika

Nebeská mechanika je jednou z nejstarších oblastí fyziky. Zabývá se pohybem vesmírných těles. Na přednášce se seznámíme s Newtonovým zákonem gravitace a Keplerovými zákony. Představíme si problém dvou těles a pokusíme se vyřešit Keplerovu úlohu bez použití vysokoškolské fyziky. Nakonec pomocí tohoto řešení dokážeme Keplerovy zákony. Viktor


Přednášky LS 2016

3. března: Teorie relativity

Přednáška nás provede jednou z nejslavnějších teorií Alberta Einsteina, speciální a obecnou teorií relativity. Začneme s invariancí Newtonových a Maxwellových rovnic, přejdeme přes základní důsledky Lorentzovy transformace až k významu souřadnic ve speciální a obecné relativitě. Pokud zbude dostatek času, povíme si, co jsou to Einsteinovy rovnice a jejich nejintuitivnější řešení - černé díry. Jimmmy


17. března: Vrhy v gravitačním poli

V úvodní části budou odvozeny všechny důležité vztahy potřebné pro počítání vrhů v gravitačním poli. Bude použita klasická fyzika, v krátkosti však vzpomenu i návaznost na relativistickou a kvantovou fyziku (např. do jaké míry a zda vůbec můžeme na základě odvozených vztahů předpovídat budoucnost). Postačí nám tři Newtonovy pohybové zákony a úplné základy derivování a integrování nejzákladnějších funkcí. Ve druhé části bude teorie aplikována v příkladech z praxe. Zkusíme předpovídat pohyb těles na Zemi i mimo Zemi. Peter


31. března: Jaderné reaktory

Populární přednášeka, která má seznámit posluchače se základními typy jaderných reaktorů, které se aktuálně používají ve světě. Hlavně se zaměříme na reaktory ČR v Řeži a v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Bude rozebrána jejich konstrukce a fufnkce. Budou popsané jaderné reakce v reaktoru, tj. štěpení uranu a následná výroba elektřiny. Popíšeme si složení paliva používaného v našich elektrárnách a jeho výroba. Zmíníme se i o největších jaderných katastrofách v Černobylu a Fukušimě. Niki


14. dubna: Setrvačníky

Přednáška bude volným pokračováním již proběhlé přednášky o rotaci tuhého tělesa. Nyní podrobněji prozkoumáme Eulerovy dynamické pohybové rovnice a některá jejich jednoduchá řešení. Ukážeme si typické případy setrvačníků, jako volný nebo těžký setrvačník. Dále budeme diskutovat kinematické vlastnosti dynamických řešení, na vlastní oči spatříme jak se z našich řešení vyloupnou typické druhy pohybů rotujícího tělesa, jako vlastní rotace, nutace a precese. Na závěr (pokud zbyde čas) zkusíme z obecnějšího hlediska porovnat vlastnosti pohybových rovnic v inerciální a neinerciální soustavě nebo také interpretovat běžné zákony zachování při přechodu do neinerciální soustavy. Náry


28. dubna: Hydrodynamika

Předneseme si základy hydrodynamiky, tedy laminárního proudění ideální kapaliny. Porovnáme ho s turbulentním prouděním. Předmětem přednášky budou zejména rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice. Vysvětlíme si pojmy jako proudnice a stlačitelnost. V případě zájmu si odvodíme rovnici kontinuity v diferenciální podobě. Ivo Vinklárek


Přednášky ZS 2015

15. října: Radioaktivita

Radioaktivita, její vznik a účinky Na přednášce si nejprve charakterizujeme různé typy ionizujícího záření a jejich vliv na lidský organismus. Ve druhé části se podíváme na samotný původ tohoto záření Lukáš


29. října: Harmonický pohyb

Tématem přednášky bude kmitavý pohyb těles okolo nás. Proč většina věcí okolo nás vykazuje harmonický pohyb tlumený? Projdeme si fyzikální popis matematického a fyzického kyvadla. Dále se budeme věnovat aperiodickému pohybu. Ivo


12. listopadu: Elektromagnetické vlnění a světlo

Na přednášce se společně seznámíme s pojmem postupně šířící se vlny a ukážeme si, že taková vlna je řešením vlnové rovnice (a ukážeme si, co to vůbec ta slavná vlnová rovnice je). Povíme si základy o tom, co je to světlo a jak se na něj mnozí v historii dívali, finálně odvodíme Snellův zákon lomu za pomoci tzv. Fermatova principu. Věnujeme několik minut využití Snellovy zákona a hledání tzv. kritického úhlu dopadu. Finálně si povíme něco o fotonech, jak souvisí s fotoelektrickým jevem a v čem nás tato myšlenka posunula dál k současné vědě Jimmmy


26. listopadu: Struktura a symetrie krystalů

Čo to je symetria? S akou symetriou sa v bežnom živote stretávame? Akú symetriu majú kryštály? Symetria kryštálov a usporiadanie atómov v nich sa premieta aj do ich vlastností. Ukážeme si, prečo v kryštáloch nie sú povolené všetky typy symetrie a popíšeme kryštály pomocou Bravaisovych mriežok. Povieme si niečo o štruktúre bežných látok, štruktúre kovov a o kvazikryštáloch. Nakoniec vypočítame hustotu soli a železa a veľkosť dutín v najtesnejšom usporiadaní atómov v kovoch. Dorotka


10. prosince: Coulombův zákon a elektrostatika

Na přednášce se seznámíme se základními veličinami a zákony elektrostatiky. Povíme si o tom, co je to elektrický náboj, intenzita elektrického pole a potenciál. Pomocí získaných poznatků si spočítáme několik jednoduchých vysokoškolských příkladů z elektrostatiky. V druhé části přednášky formulujeme Gaussův zákon a naučíme se jej používat. Pokud zbude čas, řekneme si o elektrickém dipólu. Viktor


Letní semestr 2015

26. února: Derivace a integrály ve fyzice

Na přednášce si ukážeme, co je to zobrazení a limita. Na těchto matematických pojmech, které zavedeme pouze intuitivně si ukážeme, kde se v mechanice hmotného bodu vezme derivace, co je to primitivní funkce a proč je určitý integrál interpretovaný jako obsah plochy pod křivkou. Pojmy poté zavedeme matematicky korektně, abychom měli nejen fyzikální představu o tom, co tyto pojmy znamenají, a abychom je mohli využívat i v jiných odvětvích fyziky. Jimmy


5. března: Diferenciální operátory ve fyzice

Od základních derivací a integrálů přejdeme k nabla operátoru a k definici potenciálu. Na gravitačním a elektrostatickém poli si ukážeme význam potenciálových funkcí a poté si ukážeme jak dojít k jedné z Maxwellových rovnic. Vysvětlíme si pojem divergence a rotace a začneme zapisovat diferenciální rovnice, které se prozatím nebudeme učit řešit. Ukážeme si, co je to vlnová rovnice a zobecníme středoškolskou představu o tom, co to vlna ve skutečnosti je. Na této přednášce si i velice intuitivně řekneme, co je to metrický tenzor. Jimmy


19. března: Diferenciální rovnice

Na přednášce se podíváme na některé jednoduché jevy popsané diferenciálními rovnicemi (např. kmity lineárního harmonického oscilátoru, pokles hustoty a tlaku atmosféry se vzrůstající nadmořskou výškou...) - ukážeme si, jak diferenciální rovnice sestavit a základní metody jejich řešení. Nakonec si ukážeme, co dělat, když jsme schopni rovnici sestavit, ale nedokážeme ji vyřešit - tedy numerické řešení. Názorně si ukážeme, jak můžeme rovnice vyřešit třeba v Excelu, nebo nějakém programovacím jazyku. Tomáš


2. dubna: Rotace tuhého tělesa

Nedílnou součástí uceleného přehledu mechaniky ve fyzice tvoří kapitola o rotaci tuhého tělesa. Na přednášce se seznámíme s jejímy základními pojmy a principy. Úvod bude patřit nezbytnému matematickému podkladu tohoto tématu, dozvíme se v něm o počítání s vektory a maticemi. Následně uvedeme na scénu definici rotujícího tuhého tělesa a s ní spojené kinematické a dynamické veličiny, tedy úhlovou rychlost, moment setrvačnosti, kinetickou energii rotace a další. Při studiu těchto pojmů budeme vycházet jen ze znalostí středoškolské mechaniky a ze znalosti výpočtu elementárních derivací a tabulkových integrálů. Teoretická část bude završena představením Eulerových úhlů a Eulerových dynamických rovnic, které hrají ve fyzice rotujících tuhých těles podobně důležitou roli, jako Newtonův zákon síly v dynamice hmotného bodu. Nakonec si vyzkoušíme pomocí Eulerových rovnic vyřešit pohyby některých jednoduchých setrvačníků. Přednáška bude obsahově pokrývat některé důležité pasáže ve studijním textu "Kinematika a dynamika tuhého tělesa" k FO, v několika ohledech však půjde nad jeho obsahový i obtížnostní rámec. Náry


Zimní semestr 2014

Nothing.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz