Přednášky pro středoškoláky

Fyzikální olympiáda Tento podzim a zimu pro Vás opět pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO.

Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8. Sraz bude v přízemí nízkopodlažního objektu T v 18:10. Přednášky budou probíhat v posluchárně T1. Termíny tentokrát nejsou pravidelně s odstupem dvou týdnů, tedy je třeba sledovat, kdy se přednáší. Plánovaná délka je 75-90 minut a (spíše 90 minut) vše je samozřejmě zdarma.

Nejlépe se k nám dostanete metrem C – stanice Nádraží Holešovice, dále pak autobusem č. 201 na stanici Kuchyňka (první zastávka, na znamení), vizte mapu.

Přednášky budeme vysílat také on-line živě na YouTube, nicméně přednášející vás raději uvidí na místě, protože tak mají přece jen lepší zpětnou vazbu a mohou přizpůsobovat lépe tempo přednášky.

Aktuality

Online

Aktuálně živě nevysíláme

Pokud byste se chtěli zeptat na něco k přednášce, učiňte tak na YouTube diskuzi u videa. Tuto diskuzi aktivně sledujeme během živého přenosu i poté.

Přednášky ZS 2017

12. října: Eulerova metoda řezu

V této netradiční přednášce se seznámíte blíže s jednou ne méně netradičnější a velmi opomíjenou metodou, která de facto stojí za zrodem a rozvojem hydrodynamiky (tečení kapalin), termiky (přenos tepla), teorie pružnosti a pevnosti (s tím souvisí moderní inženýrství) a dalších odvětví fyziky. Nemohl to být nikdo jiný než právě Leonhard Euler, který stojí u jejího zrodu... Ukažme si, jak pomocí elementárních myšlenkových řezů můžeme řešit (často nelehké) úlohy z různých oblastí fyziky. Dominik Beck


2. listopadu: Obvody střídavého proudu

Elektromagnetismus je bohatá oblast fyziky. Obvody střídavého proudu jsou nedílnou součástí znalostí elektrotechniků a pro svůj význam a matematickou bohatost by je měl znát i student obecné fyziky. Pokusíme se zorientovat v postupu při řešení střídavých obvodů, povýšíme odpory na impedance a vodivosti na admitance, a práce s indukčnostmi a kapacitami se nám stane bližší. Dan Slezák


16. listopadu: Základy termodynamiky

Na základě základních principů rozvineme a zbudujeme teorii, která stojí u zrodu kvantové mechaniky - termodynamika. Teplo, teplota, energie, entropie, termodynamické potenciály - seznámíme se blíže s jednotlivými koncepty a poukážeme na jejich universalitu mezi ostatními odvětvími. Odvodím známé a slavné důsledky a podrobněji spočítám některé příklady na kruhové děje. Pokud zbude čas, odvodím i Maxwellovo rozložení rychlosti. Dominik Beck


30. listopadu: Termodynamika aneb o teple

V souladu s osnovami FO projdeme mimo jiné použití všech důležitých zákonů, vázajících se k různým způsobům přenosu tepla. Řekneme si, co teplo a teplota skutečně jsou a z čeho používané zákony vycházejí. Zásadní budou hlavně úlohy, jejichž obecná řešení budeme postupně demonstrovat. S teplem se samozřejmě pojí i zopakování některých znalostí optiky a teorie záření, a také souvislostí s chování elektrického proudu. Dan Slezák


Přednášky LS 2017

9. března: Základy integrálů ve fyzice

Integrál je jedním z ústředních pojmů matematické analýzy. Řešení mnohých fyzikálních problémů se dá vyjádřit právě pomocí integrálů. Na této přednášce se jej pokusíme uchopit intuitivně. Ukážeme si na četných fyzikálních a matematických příkladech, jakým způsobem si vynucují (a generují) svá řešení v integrálním tvaru. Nastíníme i některé metody jejich konkrétního výpočtu spolu s odkazem na numerické metody. Zopakujeme pojmy zobrazení, funkce (včetně zavedení základních funkcí), derivace a variace v 1D. Tyto pojmy dále vhodně rozšíříme do více dimenzí. Dominik Beck


23. března: Integrály ve fyzice

Na této přednášce rozvineme předchozí znalosti o (především) určitém integrálu. Ukážeme si některé příklady, které vedou na jeho výpočet. Dále pojem integrálu zobecněníme do více dimenzí, kde uvedu některé základní integrální věty. Naučíme se aproximovat funkce nekonečnými řadami, pomocí nového aparátu vyřešíme jednoduché variační a optimalizační problémy a některé diferenciální a integrální rovnice, na závěr uvedu klasické řešení rovnice difuze.Přednáška "Integrály ve fyzice" navazuje na přednášku "Základy integrálů ve fyzice", volně též na přednášky "Derivace a integrály ve fyzice", "Obyčejné diferenciální rovnice", "Diferenciální operátory ve fyzice" a "Diferenciální rovnice". Dominik Beck


6. dubna: Zpracování měření

V souladu s osnovami fyzikální olympiády si vybereme a ještě podrobněji rozebereme nejdůležitější témata týkající se zpracování dat z fyzikálních experimentů, nastíníme teorii nejistot a chyb měření a probereme i metody jejich výpočtů. Zaměříme se přitom hlavně na praktickou stránku věci a pro lepší představu na proces experimentu jako takový, spíše než na matematický formalismus. Nakonec se zmíníme i o softwaru, který je v různých experimentech užitečný. Nebude chybět ani literatura. Daniel Slezák


20. dubna: Výpočetní neurobiologie

Na přednášce se nejprve seznámíme s tím, jak vypadá neuron a jakým způsobem mezi sebou neurony komunikují. Zkusíme neuron popsat jako elektrický obvod a podíváme se na některé modely, kterými se neurony popisují. Zjistíme, že teoretická neurobiologie je velmi matematická disciplnína. Znalost základů diferenciálního počtu není nutností, ale výhodou. Nakonec si ukážeme, jakým způsobem může mozek kódovat informaci pomocí sítí neuronů. Tomáš Bárta


11. května: Magnetostatika

Jako doplnění k loňské přednášce z elektrostatiky probereme magnetostatiku, srovnáme ji s její elektrickou obdobou a uvedeme její místo ve fyzice. Představíme si v ní důležité veličiny a jednotky a doplníme i přehled chování magnetického pole v materiálech: vysvětlíme problematiku magnetických momentů, magnetizace a magnetické polarizace a opět ji pro přehlednost porovnáme s elektrickým případem. Ve vakuu pak spočítáme různé magnetostatické úlohy, a shrneme všechna "ta" pravidla rukou a směrů. Daniel Slezák


FAQ

aneb často kladené dotazy

  • Mohou se účastnit pouze středoškoláci? Ne, mohou se zúčastnit i jejich učitelé, kteří mají zájem či další zájemci o fyziku.
  • Proč mám přijít na místo, když se na to můžu později podívat? Možnost interakce s přednášejícím je důležitá, jak je již popsáno výše. Když už nemůžeš dorazit na místo, tak pořád je lepší dívat se v okamžiku přednášení, protože je vždy jeden organizátor, který má za úkol sledovat reakce online a zprostředkovat je přednášejícímu. A v neposlední řadě – pokud nikdo na místo nepřijde, tak skoro jistě přednáška nebude a tedy nebude ani záznam.

Proběhlé přednášky z minulých semestrů

Historii přednášek najdete na zvláštní stránce. Najdete zde jak anotace přednášek, které už proběhly, tak u některých i jejich záznamy, které můžete shlédnout online či doprovodné texty či prezentace.

Archiv přednášek
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz