FYKOS

Týden s aplikovanou fyzikou (1. ročník)

V týdnu 2.–5. dubna 2007 proběhl první ročník akce pro řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK (FYKOS) a jeho organizátory. Nová akce navázala na tradiční každoroční událost Den s experimentální fyzikou (DSEF v pondělí 2. dubna), kterého se zúčastnilo celkem 56 osob, z toho 2 středoškolské profesorky a 12 neřešitelů FYKOSu. DSEF se téměř pravidelně účastní skupina řešitelů ze Slovenské republiky, která přijíždí do Prahy s několikadenním předstihem (mj. na prohlídku památek). Náplň letošního Dne tvořily exkurze na následující pracoviště MFF UK: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, řádkovací tunelovací mikroskop, van der Graaffův urychlovač, laboratoř nízkých teplot a jaderné magnetické rezonance, které se pravidelně opakují, dále jako nová pracoviště: laboratoř optiky, kalorimetrie a laboratoř Mössbauerovy spektroskopie. Pro účastníky starší 16 let byla domluvena exkurze ke školnímu reaktoru Vrabec (Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT). Překvapivě poslední exkurze se oproti harmonogramu protáhly, neboť účastníci horlivě diskutovali s lektory exkurzí. Částečně to umožnila okolnost, že polovina z nich v Praze zůstala z důvodu účasti na Týdnu s aplikovanou fyzikou (TSAF).

TSAFu se účastnilo 28 pozvaných nejlepších řešitelů FYKOSu, asi třetina byly dívky. První dva dny (v pondělí a v úterý) jsme byli ubytováni na koleji UK Větrník. V úterý 3. dubna proto probíhal program v Praze. Navštívili jsme závod Siemens kolejová vozidla, s. r. o. ve Zličíně. Exkurze začala na vrátnici v historické tramvaji a pokračovala ve výrobní hale závodu. Proces výroby lokomotiv a souprav účastníky zaujal, náš průvodce (místní inženýr) naše dotazy výborně zodpověděl. Na odpoledne si pro účastníky připravil přednášku doc. Podolský (ÚTF MFF UK) s titulem „James Clerk Maxwell a zrození dynamické teorie elektromagnetického pole“. Večer jsme pak zhlédli představení „Mise na měsíc 3D“ v kině IMAX.

Ve středu 4. dubna jsme vlakem odcestovali do Ondřejova. Tento den byl totiž vyhrazen k návštěvě Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v době 14:00–18:30 a po večeri 20:00–23:00 h. V odpolední části se účastníci seznámili s technickým vybavením a aktuálně řešenou problematikou na těchto pracovištích: dvoumetrový dalekohled Stelárního oddělení, zenit-teleskop (PZT) a robotizovaný dalekohled (BART). Exkurze vedli přední čeští odborníci, kteří dokázali zodpovědět zvídavé dotazy středoškoláků i organizátorů – vysokoškoláků. Díky vyjasnění oblohy mohly po večerní přednášce na Stelárním oddělení proběhnout návštěva vědeckého měření na dvoumetrovém dalekohledu a pozorování oblohy v historické západní kopuli.

Ve čtvrtek 5. dubna nás brzy ráno odvezl autobus do JE Dukovany, kde pro nás byla od 9:00 h naplánována exkurze. Ještě před jejím začátkem jsme si prohlédli fotovoltaickou sluneční elektrárnu v areálu elektrárny. S průvodci jsme absolvovali prohlídku informačního centra. Prohlídka byla především díky průvodcům velice zajímavá, nikdy už nezapomeneme na pocit být součástí aktivní zóny reaktoru. Seznámili jsme se s typy reaktorů, havarijním systémem, problematikou jaderného odpadu i s budoucností jaderné energetiky. Poté následovala samotná exkurze – po bezpečnostní kontrole při vstupu jsme prošli areálem elektrárny a navštívili halu se strojovnou. K vidění bylo mnoho zajímavého, že jsme všechno ani nestačili vstřebat. Na závěr exkurze jsme se dobře naobědvali v místní kantýně.

Odpoledne (13:30–15:30) jsme přejeli do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Po prohlídce informačního centra jsme se mohli podívat do zázemí elektrárny. Exkurze byla o to zajímavější, že se zrovna pracovalo na výměně jedné z turbín. V podzemí jsme byli nejvíce ohromeni pohledem na potrubí přivádějící vodu na turbíny a hlukem vytvořeným rotující turbínou. Jednu vysloužilou turbínu jsme si na závěr prohlédli venku před elektrárnou.

Tím byl Týden s aplikovanou fyzikou zakončen. Ještě před rozloučením nám účastníci akci pochválili a vyjádřili zájem o její konání i příští rok.

Jan Prachař a Pavel Brom

©FYKOS – webmaster@fykos.cz