Co je to FYKOS?

Slovo „FYKOS“ má v dnešní době dva velmi úzce spjaté významy. Je to jednak soutěž, resp. FYzikální KOrespondenční Seminář, a jednak souhrnný název pro skupinu vysokoškolských studentů, která organizuje tento seminář, ale i mnoho dalších akcí zaměřených na vzdělávání středoškoláků ve fyzice. Dále se většinou budeme zabývat FYKOSem jako seminářem.

FYKOS pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již přes čtvrt století.

Jedním z hlavích cílů FYKOSu je pak rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní všude, kde si schopností lidského mozku cení.

Komu je určen FYKOS?

Všem zájemcům o fyziku ze všech ročníků a typů středních škol kdekoliv ve světě, kteří jsou schopni komunikovat česky, slovensky nebo anglicky.

Jak FYKOS probíhá?

Šestkrát do roka dostanete poštou tzv. sérii, která obsahuje zadání osmi úloh (úlohy jsou dostupné i online na těchto stránkách). Přibližně měsíc máte na vymýšlení řešení, které nám nejpozději do určeného termínu zašlete. Se zadáním další série dostanete zpět svá opravená a okomentovaná řešení z minulé série spolu s autorským řešením všech úloh.

Jaké jsou ve FYKOSu úlohy?

Prvních pět úloh vychází ze středoškolského učiva a snaží se je dále rozšířit. První dvě úlohy jsou zpravidla jednodušší a zvládne je i šikovný prvák. Šestá úloha je problémová, což znamená, že k jejímu řešení se budete muset hlouběji zamyslet nad fyzikální podstatou problému a případně také něco nastudovat. Předposlední úloha je experimentální. Očekává se, že zadaný experiment nejen teoreticky navrhnete, ale zejména prakticky zrealizujete a z naměřených hodnot spočtete výsledek a jeho chybu. Poslední úloha souvisí se seriálem na pokračování, který vám během roku přiblíží nějakou zajímavou partii fyziky. Seriál má některé roky na své stránce i doprovodné texty.

Jak mají vypadat řešení jednotlivých úloh?

Posíláte-li řešení běžnou poštou, pište každou úlohu na zvláštní papír formátu A4 a u horního okraje jej podepište. Je-li vaše řešení některé z úloh na více listech, očíslujte je a sešijte k sobě. Pokud budete svá řešení při vkládání do obálky překládat, přeložte je všechna najednou. Nezapomeňte obálku správně ofrankovat (pozor na hmotnost psaní).

Svá řešení můžete také posílat v elektronickém formátu, a to prostřednictvím webového formuláře. Při tom prosím dodržujte tato pravidla. Každé řešení musí být v samostatném souboru formátu pdf. Na každou stranu dokumentu s řešením důsledně uvádějte své jméno a příjmení. Pokud si s elektronickým řešení nevíte rady, mužete si přečíst tento návod.

Jak se FYKOS vyhodnocuje?

Řešitelé jsou rozděleni do čtyř kategorií podle roku maturity - např. ti, kdo maturují tento školní rok, patří do kategorie čtvrtých ročníků.

Seminář je jedna velká, nepřetržitá soutěž. Za každou úlohu dostáváte podle míry správnosti vašeho řešení určitý počet bodů daný obtížností úlohy (experimentální úloha je bodována nejštědřeji). Pokud někdo vymyslí originální způsob řešení či zašle skvěle propracovanou úlohu, může získat tzv. bonus, tedy určitý počet bodů navíc k bodům standardním. Podle celkového počtu získaných bodů je pak sestavováno pořadí v jednotlivých kategoriích. Aktuální stav pořadí je zasílán spolu s autorským řešením každé série. Na alespoň prvních přibližně třicet nejlepších řešitelů čekají hodnotné a zajímavé ceny (odborné a populární knížky o fyzice a dalších přírodních vědách, deskové hry, trička s logem semináře apod.). Přibližně 40 nejlepších řešitelů také zveme na soustředění, která se konají dvakrát ročně.

Jak se stát řešitelem FYKOSu?

Jednoduše! Stačí poslat řešení některých úloh z aktuální série a základní informace o své osobě (jméno, příjmení, datum narození, adresu, školu a kategorii) na naši adresu. Poté vám již bude zasíláno zadání dalších sérií na vámi uvedenou adresu. Můžete se samozřejmě připojit kdykoliv během roku, ale budete se muset smířit s bodovým náskokem ostatních řešitelů.

Není nutné posílat řešení všech úloh, i jedna vyřešená úloha má smysl. Řešitelé, kteří spočítají úplně všechno, jsou spíše výjimkou. Často je dobré poslat i částečné řešení, které není „dotažené“ úplně do konce, žádný učený z nebe nespadl!

Proč řešit FYKOS?

Řešením úloh FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů a hlubší náhled na jejich podstatu. FYKOS je též velmi vhodnou přípravou pro současné a budoucí úspěšné řešitele jiných fyzikálních soutěží (Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků apod.). Je také dobrým odrazovým můstkem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Pro studenty, kteří se rozhodli, že si vylepší své jazykové (a jiné) znalosti studiem v zahraničí, se FYKOS navíc stává jedním z pojítek s domovem.

Možná nejcennější je však to, že na různých akcích pořádaných FYKOSem se seznámíte se spoustou nových přátel, se kterými máte jednu společnou zálibu - fyziku.

Další FYKOSí akce

Nejdříve měl seminář jen korespondenční část, seznam našich akcí se však postupně výrazně rozrostl a dnes poskytujeme středoškolákům mnoho příležitostí zažít fyziku po celý rok.

Pro nejlepší řešitele FYKOSu pořádáme dvakrát ročně soustředění. Pro zážitek z opravdové experimentální vědy pořádáme jednou ročně Den s experimentální fyzikou a nepravidelně pak i Týden s aplikovanou fyzikou. Pro milovníky soutěží pak pořádáme jednorázové Fyziklání, Fyziklání online a ve spolupráci se slovenským FKS také Fyzikální náboj.

Více informací o našich akcích naleznete na našem webu v kolonce „Akce“.

Jak vznikl FYKOS?

Roku 1987 skupinka studentů vedená Pavlem Krtoušem za pomoci Dr. Leoše Dvořáka z tehdejší Katedry teoretické fyziky uspořádala první ročník pražského Fyzikálního korespondenčního semináře, první fyzikální soutěže tohoto druhu v Čechách a na Moravě. Od té doby se na chodu FYKOSu podílely desítky studentů MFF, většinou bývalých řešitelů. Více se dovíte v historii FYKOSu.

Proč to děláme?

Z našeho orgaizátorského pohledu je účel a smysl FYKOSu trojí:

 1. Inspirace a vzdělávání žáků SŠ ve fyzice a přidružených vědách a oborech
  • Vzděláváme, motivujeme, propojujeme a poskytujeme příležitosti pro další rozvoj.
 2. Osobní rozvoj organizátorů
  • Získáváme praktické znalosti a dovednosti – technické, organizační i sociální – užitečné pro další život, studium a práci.
  • Vzájemně podporujeme a podněcujeme (pro)aktivitu ve FYKOSu i mimo něj.
 3. Vytváření komunity plné vzájemné podpory
  • Spojujeme a umožňujeme networking organizátorů i účastníků.
  • Budujeme přátelství a vzájemně se podporujeme ve FYKOSu, studiu, i v životě.

Publikace

Již se stalo téměř tradicí, že každým rokem vydáváme ročenku, kde najdete pohromadě celý předcházející ročník semináře. Od zadání přes řešení a seriál na pokračování až po výsledkovou listinu a krátké zprávy o soustředění. Po prvním a druhém desetiletí FYKOSu byly vydány i souborné výroční ročenky.

Máte-li o ročenky zájem, kontaktujte nás a ročenky obdržíte se zadáním příští série. Ročenky také nabízíme na akcích pro středoškoláky, jako je Den otevřených dveří (prosinec) či Jeden den s fyzikou (únor).

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz