FYKOS

Přednášky pro středoškoláky

Fyzikální olympiáda

Tento podzim a zimu pro Vás opět pořádáme cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky, které jsou určeny (nejen) jako příprava na FO.

Přednášky se konají v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Troji – V Holešovičkách 2, Praha 8. Sraz bude v přízemí nízkopodlažního objektu T v 18:00. Přednášky budou probíhat v posluchárně T1. Termíny tentokrát nejsou pravidelně s odstupem dvou týdnů, tedy je třeba sledovat, kdy se přednáší. Plánovaná délka je 60–90 minut a  (spíše 90 minut) vše je samozřejmě zdarma.

Nejlépe se k nám dostanete metrem C – stanice Nádraží Holešovice, dále pak autobusem č. 201 na stanici Kuchyňka (první zastávka, na znamení), vizte mapu.

Přednášky budeme vysílat také online živě na youtubu, nicméně přednášející vás raději uvidí na místě, protože tak mají přece jen lepší zpětnou vazbu a mohou přizpůsobovat lépe tempo přednášky.

Online (aktuálně živě nevysíláme)

¨

Pokud byste se chtěli zeptat na něco k přednášce, učiňte tak na YouTube diskuzi u videa. Tuto diskuzi aktivně sledujeme během živého přenosu i poté.


Přednášky ZS 2015

15. října: Radioaktivita, její vznik a účinky

Na přednášce si nejprve charakterizujeme různé typy ionizujícího záření a jejich vliv na lidský organismus. Ve druhé části se podíváme na samotný původ tohoto záření. (Lukáš)

29. října: Harmonický pohyb

Základní téma přednášky bude středoškolský popis matematického kyvadla s rozšířením na fyzické kyvadlo pomocí goniometrických funkcí. Zkusíme si vysvětlit základní vzorce a vyzkoušíme si jejich použití na příkladu. Dále se budeme věnovat popisu aperiodického a mezního aperiodického pohybu. V případě času se možná podíváme i na tlumené kmity. Matematické prerekvizity: Základní znalosti o elementárních funkcích a jejich použití. (Např. exponenciála, logaritmus, sinus a cosinus…). (Ivo)

12. listopadu: Elektromagnetické vlnění a světlo

Na přednášce se společně seznámíme s pojmem postupně šířící se vlny a ukážeme si, že taková vlna je řešením vlnové rovnice (a ukážeme si, co to vůbec ta slavná vlnová rovnice je). Povíme si základy o tom, co je to světlo a jak se na něj mnozí v historii dívali, finálně odvodíme Snellův zákon lomu za pomoci tzv. Fermatova principu. Věnujeme několik minut využití Snellovy zákona a hledání tzv. kritického úhlu dopadu. Finálně si povíme něco o fotonech, jak souvisí s fotoelektrickým jevem a v čem nás tato myšlenka posunula dál k současné vědě. (Jimmy)

26. listopadu: Struktura a symetrie krystalů

Čo to je symetria? S akou symetriou sa v bežnom živote stretávame? Akú symetriu majú kryštály? Symetria kryštálov a usporiadanie atómov v nich sa premieta aj do ich vlastností. Ukážeme si, prečo v kryštáloch nie sú povolené všetky typy symetrie a popíšeme kryštály pomocou Bravaisovych mriežok. Povieme si niečo o štruktúre bežných látok, štruktúre kovov a o kvazikryštáloch. Nakoniec vypočítame hustotu soli a železa a veľkosť dutín v najtesnejšom usporiadaní atómov v kovoch. (Dorotka)

10. prosince: Coulombův zákon a elektrostatika

Na přednášce se seznámíme se základními veličinami a zákony elektrostatiky. Povíme si o tom, co je to elektrický náboj, intenzita elektrického pole a potenciál. Pomocí získaných poznatků si spočítáme několik jednoduchých vysokoškolských příkladů z elektrostatiky. V druhé části přednášky formulujeme Gaussův zákon a naučíme se jej používat. Pokud zbude čas, řekneme si o elektrickém dipólu. (Viktor)


Přednášky LS 2016

3. března: Formalismus kvantové mechaniky (2 hodiny s přestávkami)

Na přednášce se spolu seznámíme s vektorovými prostory, jak fungují a jak je jednoduše nahlížet. Ukážeme si tzv. Hilbertovy prostory, k čemuž bude třeba zavést skalární součin, přičemž si ukážeme, jak lze definovat skalární součin dvou funkcí za pomoci integrálu. Po matematické průpravě si ukážeme, jak zapisovat předchozí jednoduše v tzv. Diracově notaci a ukážeme si, jak se počítají v kvantové mechanice energie částic. (Jimmy)

17. března: Vrhy v gravitačním poli (1,5 hodiny)

V úvodní části budou odvozeny všechny dŮležité vztahy potřebné pro počítání vrhů v gravitačním poli. Bude použita klasická fyzika, v krátkosti však vzpomenu i návaznost na relativistickou a kvantovou fyziku (např. do jaké míry a zda vůbec můžeme na základě odvozených vztahů předpovídat budoucnost). Postačí nám tří Newtonovy gravitační zákony a úplné základy derivování a integrování nejzákladnějších funkcí. Ve druhé části bude teorie aplikována v příkladech z praxe. Zkusíme předpovídat pohyb těles na Zemi i mimo Zemi. (Peter)

31. března: Jaderné reaktory

Populární přednášeka, která má seznámit posluchače se základními typy jaderných reaktorů, které se aktuálně používají ve světě. Hlavně se zaměříme na reaktory ČR v Řeži a v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Bude rozebrána jejich konstrukce a fufnkce. Budou popsané jaderné reakce v reaktoru, tj. štěpení uranu a následná výroba elektřiny. Popíšeme si složení paliva používaného v našich elektrárnách a jeho výroba. Zmíníme se i o největších jaderných katastrofách v Černobylu a Fukušimě. (Niki)

14. dubna: Setrvačníky

Přednáška bude volným pokračováním již proběhlé přednášky o rotaci tuhého tělesa. Nyní podrobněji prozkoumáme Eulerovy dynamické pohybové rovnice a některá jejich jednoduchá řešení. Ukážeme si typické případy setrvačníků, jako volný nebo těžký setrvačník. Dále budeme diskutovat kinematické vlastnosti dynamických řešení, na vlastní oči spatříme jak se z našich řešení vyloupnou typické druhy pohybů rotujícího tělesa, jako vlastní rotace, nutace a precese. Na závěr (pokud zbyde čas) zkusíme z obecnějšího hlediska porovnat vlastnosti pohybových rovnic v inerciální a neinerciální soustavě nebo také interpretovat běžné zákony zachování při přechodu do neinerciální soustavy. (Náry)

28. dubna:

(Ivo)


FAQ

aneb často kladené dotazy

  • Mohou se účastnit pouze středoškoláci? Ne, mohou se zúčastnit i jejich učitelé, kteří mají zájem či další zájemci o fyziku.
  • Proč mám přijít na místo, když se na to můžu později podívat? Možnost interakce s přednášejícím je důležitá, jak je již popsáno výše. Když už nemůžeš dorazit na místo, tak pořád je lepší dívat se v okamžiku přednášení, protože je vždy jeden organizátor, který má za úkol sledovat reakce online a zprostředkovat je přednášejícímu. A v neposlední řadě – pokud nikdo na místo nepřijde, tak skoro jistě přednáška nebude a tedy nebude ani záznam.

Proběhlé přednášky z minulých semestrů

Historii přednášek najdete na zvláštní stránce. Najdete zde jak anotace přednášek, které už proběhly, tak u některých i jejich záznamy, které můžete shlédnout online či doprovodné texty či prezentace.
©FYKOS – webmaster@fykos.cz